PRIMARUL
ORAȘULUI CÂMPENI
PAȘCA CRISTIAN-DAN

Programul de audiențe pentru problemele cetățenilor :
Miercuri: 10:00-14:00

CURRICULUM VITAE:

NUME ȘI PRENUME: PAȘCA CRISTIAN-DAN
ADRESA BIROU: Piața AVRAM IANCU, nr. 5, cod 515500, loc. Câmpeni, jud. Alba
TELEFON: 0258-771.215 interior 13
MOBIL: 0730 011 900
E-MAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com
DATA NAȘTERII:

EXPERIENȚE PROFESIONALE:

EDUCAȚIE:

FORMARE PROFESIONALĂ/CURSURI:

COMPETENȚE LINGVISTICE:
Limba engleză –
Limba franceză –

PASIUNI:

PERMIS DE CONDUCERE:


PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI
PE BAZA LEGII 215/2001
1) Primarul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor și ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, precum și a hotărârilor Consiliului Județean,
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliul Local.
În situația în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect,
c) poate propune Consiliului Local consultarea populației prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit.Pe baza hotărârii Consiliului Local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condițiile legii,
d) prezintă Consiliului Local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică și socială a comunei sau a orașului, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor Consiliului Local,
e) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Consiliului Local,
f) exercita functția de ordonator principal de credite,
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local și comunica de indată Consiliului Local cele constatate,
h) ia măsuri pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populația, agenții economici și instituțiile publice din comună sau din oraș, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protectie și intervenție elaborate pe tipuri de dezastre,
i) asigură ordinea publică și liniștea locuitorilor, prin intermediul poliției, jandarmeriei, gardienilor publici,pompierilor și unităților de protecție civilă, care au obligația să răspundă solicitărilor sale, în condițiile legii,
j) îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
k) ia măsurile prevazute de lege cu privire la desfășurarea adunărilor publice
l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentanțiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept, ori atentează la bunele moravuri, la ordinea și liniștea publică,
m) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vanzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
n) ia măsuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii,
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localității și îl supune spre aprobare consiliului local, asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum și ale planurilor urbanistice zonale și de detaliu,
p) asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii Consiliului Local,
q) asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orașului, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii,
r) exercită controlul asupra activităților din târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora,
s) conduce serviciile publice locale, asigură funcționarea serviciilor de starea civila și de autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistență și ajutor social,
t) indeplinește funcția de ofițer de stare civilă,
u) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege,
v) propune consiliului local spre aprobare, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate,
w ) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, cu excepția secretarului, propune Consiliului Local numirea și eliberarea din funcție, în condițiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local,
x) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei sau al orașului,
y) organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidente ,
z) ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

(2) Primarul îndeplineste și alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum și însărcinările date de Consiliul Local.

Art. 69 (1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege primarul actionează și ca reprezentant al statului în comună sau orașul în care a fost ales.

(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condițiile legii, concursul șefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 70 (1) Primarul deleagă viceprimarului sau, după caz, viceprimarilor, prin dispoziție emisă în cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuțiilor ce-i revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) și y).
(2) Atribuțiile de ofițer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor funcționari cu competențe în acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atribuțiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69, cu excepția celor de ofițer de stare civilă, precum și cele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – f), h), i), k), l) și t), nu pot fi delegate.
Art. 71 (1) În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.