PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 14.12.2018
HCL 146 din 14.12.2018 privind aprobarea  unui contract de colaborare și a protocolului de colaborare în cadrul proiectelor POCU cod SMIS POCU/289/3/14/121663 – „Parteneriate pentru stimularea angajabilitatii și locuri de muncă inovatoare”, respectiv proiectul POCU cod SMIS POCU/289/3/14/121480 – ”SIM – Servicii Integrate de Mediere pe piața muncii”
HCL 145 din 14.12.2018 privind modificarea și completarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL
HCL 144 din 14.12.2018 privind aprobarea modificării caietului de sarcini (Anexa 1 la contractul de delegare) privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților și a Regulamentului Serviciului de Salubrizare a localităților (Anexa 4 la contractul de delegare) membre ale ADI cu obiect de activitate serviciile de utilități SALUBRITATE APUSENI
HCL 143 din 14.12.2018 privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice la nivelul or. Cîmpeni pentru anul 2019
HCL 142 din 14.12.2018 privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2019 în orașul Cîmpeni
HCL 141 din 14.12.2018 privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18/91, rep., cu modif. și complet. ulterioare
HCL 140 din 14.12.2018 privind aprobarea asocierii Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică ”MOȚII ȚARA DE PIATRĂ”
HCL 139 din 14.12.2018 privind modificarea programului anual – 2018 al achizițiilor publice
HCL 138 din 14.12.2018 privind rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018
HCL 137 din 14.12.2018 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2018
HCL 136 din 14.12.2018 privind aprobarea organizării manifestării culturale ”Sărbătoarea pomului de Crăciun 2018”

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 22.11.2018
HCL 135 din 22.11.2018 privind aprobarea organigramei, statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, la nivelul orașului Cîmpeni
HCL 134 din 22.11.2018 privind modificarea programului anual 2018 al achizițiilor publice
HCL 133 din 22.11.2018 privind rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018
HCL 132 din 22.11.2018 pentru însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Cîmpeni asupra străzii Dealului
HCL 131 din 22.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Reabilitare și optimizare funcțional-estetică a centrului civic din orașul Cîmpeni, jud. Alba”HCL 130 din 22.11.2018 privind aprobare lucrări la instalația de iluminat festiv 2018
HCL 129 din 22.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiți ”Modernizarea sistemului de iluminat public al localității Cîmpeni”
HCL 128 din 22.11.2018 privind aprobarea studiului de fundamentare privind modernizarea sistemului de iluminat public al orașului Cîmpeni
HCL 127 din 22.11.2018 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între orașul Cîmpeni prin Serviciul Poliția locală și unitățile de învățământ din orașul Cîmpeni
HCL 126 din 22.11.2018 privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2018 în orașul Cîmpeni
HCL 125 din 22.11.2018 privind aprobarea prețului minim de pornire la licuitația pentru masă lemnoasă care va fi vândută la licitație
HCL 124 din 22.11.2018 privind constituirea parteneriatului între or. Cîmpeni prin Consiliul Local și Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
HCL 123 din 22.11.2018 privind constituirea parteneriatului între orașul Cîmpeni prin Consiliul Local și Colegiul Național ”Avram Iancu” Cîmpeni în vederea organizării concursului interjudețean de matematică ”MENS SANA” ediția a V-a
HCL 122 din 22.11.2018 privind aprobarea nivelului chiriilor la spațiile și terenurile Consiliului Local pe anul 2019

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 31.10.2018
HCL 121 din 31.10.2018 privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării imobilului înscris în CF 74278 CÎMPENI
HCL 120 din 31.10.2018 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Cîmpeni
HCL 119 din 31.10.2018 privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului înscris în CF 71480 Cîmpeni
HCL 118 din 31.10.2018 privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului înscris în CF 71620-C1-U7 Cîmpeni
HCL 117 din 31.10.2018 privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului înscris în CF 70337 Cîmpeni
HCL 116 din 31.10.2018 privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF 70294 Cîmpeni
HCL 115 din 31.10.2018 privind acordarea avizului în vederea constituirii comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, aceea de director medical la Spitalul de Boli cronice Cîmpeni și desemnarea reprezentanților Consiliului local în cele două comisii
HCL 114 din 31.10.2018 privind modificarea HCL 72 per 2018 modif. prin HCL 83 per 2018 și HCL 104 per 2018 de aprobare a programului manifestărilor cultural-sportive organizate la nivelul orașului Cîmpeni cu ocazia CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918-ALBA IULIA
HCL 113 din 31.10.2018 privind propuneri de atribuire teren copnform Legii 18 per 1991 republicată, cu modif. și complet. ulterioare
HCL 112 din 31.10.2018 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 19.10.2018
HCL 111 din 19.10.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru proiectul ”Dotare Spital orășenesc Cîmpeni”
» Anexa la HCL 111 din 19.10.2018 Studiu de oportunitate ”Dotare Spital Orățenesc Cîmpeni”
HCL 110 din 19.10.2018 privind aprobarea proiectuui și a cheltuielilor legate de proiectul ”Dotare Spital orășenesc Cîmpeni”
HCL 109 din 19.10.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Modernizare, extindere și dotare Spital de Boli Cronice Cîmpeni”

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 24.09.2018
HCL 108 din 24.09.2018 privind modificarea HCL NR. 44/2011 de aprobare a contractelor de voluntariat pentru personalul din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, modificată prin HCL 102/2012, HCL 62/2014, HCL 50/2016 și HCL 74/2017
HCL 107 din 24.09.2018 privind modificarea programului anual – 2018 al achizițiilor publice
HCL 106 din 24.09.2018 privind rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018
HCL 105 din 24.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico economice pentru ”Sala de sport nr. 2 – Reabilitare accese, acoperiș și igienizare”
HCL 104 din 24.09.2018 privind modificarea HCL 72/2018, modificată prin HCL 83/2018 de aprobare a programului manifestărilor cultural sportive organizate la nivelul orașului Cîmpeni cu ocazia CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918 – ALBA IULIA
HCL 103 din 24.09.2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL per 2017 
HCL 102 din 24.09.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL
HCL 101 din 24.09.2018 privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2018 în orașul Cîmpeni
HCL 100 din 24.09.2018 privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase către SC DUMINON SRL
HCL 99 din 24.09.2018 privind aprobarea prețului minim de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi vândută la licitație
HCL 98 din 24.09.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11673 per 2008

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 27.08.2018
HCL 97 din 27.08.2018 privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF 71493 Cîmpeni
HCL 96 din 27.08.2018 privind aprobarea cotizației or. Cîmpeni pentru anul 3018 la A.D.I. MOTII GAZ
HCL 95 din 27.08.2018 privind încetarea contractului de concesiune nr. 4180 din 31.07.1997.
HCL 94 din 27.08.2018 privind încluderea în domeniul privat al or. Cîmpeni a imobilului înscris în CF 71160 Cîmpeni
HCL 93 din 27.08.2018 privind modificarea HCL nr. 5 din 2018 de aprobare a nr. de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 la nivelul or. Cîmpeni
HCL 92 din 27.08.2018 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2018
HCL 91 din 27.08.2018 privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 republicată cu modif. și complet. ulterioare
HCL 90 din 27.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Modernizare și extindere Sc Gen Cîmpeni, or. Cîmpeni – faza DALI ;
HCL 89 din 27.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Reabilitarea și mansardarea Muzeului Avram Iancu, or. Cîmpeni – faza DALI ;
HCL 88 din 27.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Modernizare str. HOREA-DRUM MIHOIEȘTI, or. Cîmpeni, jud. Alba ; » Documentatia la HCL 88 din 27.08.2018.
HCL 87 din 27.08.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL și a REGULAMNTULUI GENERAL DE URBANISM pentru or. Cîmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 13.08.2018
HCL 86 din 13.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Modernizare iluminat public – tehnologie LED, sistem telegestiune, completare DALI ; » Documentatia la HCL 86 din 13.08.2018
HCL 85 din 13.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 16.07.2018
HCL 84 din 16.07.2018 privind rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018
HCL 83 din 16.07.2018 privind modificarea HCL 22 per 2018 de aprobare a programului manifestărilor cultural-sportive organizate la nivelul orașului Cîmpeni cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918
HCL 82 din 16.07.2018 privind aprobarea actualizării STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTAREA DURABILĂ A ORAȘULUI CÎMPENI
HCL 81 din 16.07.2018 privind alipirea imobilelor cu nr. cadastral 71991 și nr. cadastral 74206
HCL 80 din 16.07.2018 privind dezmembrarea unui imobil (cu număr cadastral 71494)
HCL 79 din 16.07.2018 privind acordarea avizului în vederea constituirii comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de – director medical, la Spitalul orășenesc Cîmpeni și desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cele două comisii
HCL 78 din 16.07.2018 privind alegerea președintelui de ședință
HCL 77 din 16.07.2018 privind modificarea programului anual – 2018 al achizițiilor publice

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 04.07.2018
HCL 76 din 04.07.2018 privind rectificarea bugetului orasului Cimpeni
HCL 75 din 04.07.2018 privind însușirea varinatei finale a proiectului de stemă a orasului Cimpeni
HCL 74 din 04.07.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni
HCL 73 din 04.07.2018 privind stabilirea normativului propriu de carburant pentru funcționarea microbuzului FORD TRANSIT – AB 08 ZBU
HCL 72 din 04.07.2018 privind aprobarea programului manifstărilor cultural-sportive organizate la nivelul orașului Cîmpeni cu ocazia CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918 – ALBA IULIA
HCL 71 din 04.07.2018 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Cîmpeni asupra drumului vicinal Florești
HCL 70 din 04.07.2018 privind dezmembrarea unui imobil (înscris în CF 71312 Cîmpeni)
HCL 69 din 04.07.2018 privind dezmembrarea unui imobil (înscris în CF 71312 Cîmpeni)
HCL 68 din 04.07.2018 privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului înscris în CF 71759 Cîmpeni
HCL 67 din 04.07.2018 privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului înscris în CF 71758 Cîmpeni
HCL 66 din 04.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de circulație rutieră, pietonală și parcarea autovehiculelor în orașul Cîmpeni
HCL 65 din 04.07.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a magaziilor și garajelor proprietate privată a orașului Cîmpeni amplasate în str. Forestierilor
HCL 64 din 04.07.2018 privind constituirea parteneriatului între orașul Cîmpeni prin Consiliului local și RNP-ROMSILVA, Directia SIlvica Alba prin OS VALEA ARIESULUI
HCL 63 din 04.07.2018 prin care Consiliul Local Cîmpeni ia act de modificarea ACTULUI CONSTITUTIV, STATUTULUI și CONTRACTULUI DE ASOCIERE al A.D.I. cu obiect de activitate Serviciile de utilități publice ”SALUBRITATE APUSENI” și acordarea unui mandat special
HCL 62 din 04.07.2018 prinvind aprobarea prețului minim de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi vândută la licitație
HCL 61 din 04.07.2018 prinvind aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de servicii nr. 7278 per 2009
HCL 60 din 04.07.2018 prinvind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, depus de OS ABRUD RA

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 15.06.2018
HCL 59 din 15.06.2018. privind modificarea HCL 30 per 2017 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 58 din 15.06.2018. privind modificarea HCL 26 per 2016 modificată prin HCL 7 per 2017 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 57 din 15.06.2018. privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului școlar aflat în patrimoniul orașului Cîmpeni
HCL 56 din 15.06.2018. privind dezmembrarea unui imobil (Înscris în CF 70185 Cîmpeni)
HCL 55 din 15.06.2018. privind aprobarea rectificării în minus a suprafeței imobilului-teren, înscris în CF 71494 Cîmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 25.05.2018
HCL 54 din 25.05.2018. privind modificarea programului anual – 2018 al achizițiilor publice
HCL 53 din 25.05.2018. privind rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018
HCL 52 din 25.05.2018. privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2018
HCL 51 din 25.05.2018. privind aprobarea rectificării în minus a suprafeței imobilului-teren, înscris în CF 71312 Cîmpeni
HCL 50 din 25.05.2018. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2018
HCL 49 din 25.05.2018. privind aprobarea planului orașului Cîmpeni de analiză și acoperire a riscurilor
HCL 48 din 25.05.2018. privind acordarea titlului Cetățean de onoare al orașului Cîmpeni, dnei GLIGOR MARIANA
HCL 47 din 25.05.2018. privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
HCL 46 din 25.05.2018. privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al orșului Cîmpeni pe anul 2017
HCL 45 din 25.05.2018. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 23.04.2018
HCL 44 din 23.04.2018. privind darea in folosinta gratuita Parohiei Greco-Catolice Cimpeni, a unui teren in vederea construirii unei biserici si a anexelor necesare desfasurarii activitatii liturgice
HCL 43 din 23.04.2018. privind aprobarea pretului minim de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa care va fi vanduta la licitatie
HCL 42 din 23.04.2018. privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior productia anului 2018
HCL 41 din 23.04.2018. privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18-1991, republicata cu modi.f si complet. ulterioare, numitului Napău Paul Andrei
HCL 40 din 23.04.2018. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18-1991, republicata cu modi.f si complet. ulterioare, numiților Cioflica Ioan și Cioflica Maria
HCL 39 din 23.04.2018. privind acordarea titlului Cetațean de onoare al orașului Cîmpeni, dlui MOTORA ANTONIU CRISTIAN
HCL 38 din 23.04.2018. privind acordarea titlului Cetațean de onoare al orașului Cîmpeni, dlui CÎRJA ION
HCL 37 din 23.04.2018. privind acordarea titlului Cetățean de onoare al orașului Cîmpeni, dnei FELEA-MĂNESCU MIRELA-ELENA
HCL 36 din 23.04.2018. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.03.2018
HCL nr. 35 din 29.03.2018. privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului înscris în CF 71312
HCL nr. 34 din 29.03.2018. privind includerea în domeniul privat al orașului Cîmpeni a imobilului în CF 71493 Cîmpeni
HCL nr. 33 din 29.03.2018. privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri cuprinse în anexa 2 la HCL nr. 128 per 23.10.2017.
HCL nr. 32 din 29.03.2018. privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3447 per 2010
HCL nr. 31 din 29.03.2018. privind aprobarea contractelor de administrare între orașul Cîmpeni și Școala Gimnazială Cîmpeni, Colegiul Național Avram Iancu Cîmpeni și Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
HCL nr. 30 din 29.03.2018. privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF 70475 Cîmpeni
HCL nr. 29 din 29.03.2018. privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe raza orașului Cîmpeni, între orașul Cîmpeni prin Serviciul Poliția Locală și IPJ ALBA prin Poliția orașului Cîmpeni
HCL nr. 28 din 29.03.2018. privind completarea art. 1 alin. 1 din HCL 94 per 2011de stabilire a domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
HCL nr. 27 din 29.03.2018. privind completarea art. 2 lit.b din HCL nr. 1 per 2018 de aprobare a acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitarului secțiunii de funcționare și, sau dezvoltare la 29.12.2017. și aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetar al bugetului local și a activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Cîmpeni

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 28.02.2018
HCL 26 din 28.02.2018. privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Cîmpeni
HCL 25 din 28.02.2018. privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2018
HCL 24 din 28.02.2018. privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe anul 2017
HCL 23 din 28.02.2018. privind propuneri de atribuire teren cf. Legii 18 din 1991 republicata cu modif. ulterioare
HCL 22 din 28.02.2018. privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe Cîmpeni Deal-2

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 15.02.2018
HCL 21 din 15.02.2018. privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza or Cimpeni pentru 2018-2019
HCL 20 din 15.02.2018. privind aprobarea planului de ocupare a functiilor pub. la nivelul or. Cimpeni pentru anul 2018

HCL 19 din 15.02.2018. privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
HCL 18 din 15.02.2018. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Or. Cimpeni
HCL 17 din 15.02.2018. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia Imbunatatire sistem incalzire
HCL 16 din 15.02.2018. privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. Local Scoala Gen Cimpeni si Asoc. sportiva VIITORUL CIMPENI
HCL 15 din 15.02.2018. privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe Cîmpeni Vale

» Anexa la HCL 14 din 15.02.2018. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia Amenajare spatii urbane centru or. Cimpeni
HCL 14 din 15.02.2018. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia Amenajare spatii urbane centru or. Cimpeni

HCL 13 din 15.02.2018. privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. Local, CNAI si Filantropia ortodoxa Cimpeni
HCL 12 din 15.02.2018. privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. Local, CNAI si Asoc. Sportiva Scolara Avram Iancu Cimpeni
HCL 11 din 15.02.2018. privind aprobarea lucrarilor de reparatii propuse a se realiza in anul 2018

HCL 10 din 15.02.2018. privind aprobarea cotizatiei Or. Cimpeni pt. anul 2018 la A.D.I. SALUBRITATE APUSENI
HCL 9 din 15.02.2018. privind aprobarea cotizatiei Or. Cimpeni pt. anul 2018 la A.D.I. SALUBRIS ALBA
HCL 8 din 15.02.2018. privind aprobarea cotizatiei Or. Cimpeni pt. anul 2018 la A.D.I. APA ALBA
HCL 7 din 15.02.2018. privind alegerea presedintelui de sedinta

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 22.01.2018
HCL 6 din 22.01.2018. privind aprobarea completarii HCL nr. 85 din 17.07.2017 privind salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
HCL 5 din 22.01.2018. privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 la nivelul orasului Cimpeni
HCL 4 din 22.01.2018. privind indreptarea unei erori materiale survenite in HCL 85 per 2017
HCL 3 din 22.01.2018. privind dezmembrarea unui imobil

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 09.01.2018.
HCL 2 din 09.01.2018. privind aprobarea impozitelor si taxelor localela nivelul orasului Cimpeni in anul 2018
HCL 1 din 09.01.2018. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si sau dezvoltare la 29.12.2017. si aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului