PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 28.12.2022
HCL 188 din 28.12.2022 de aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților din cadrul serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ale ADI Salubritate Apuseni și acordare mandat special reprezentantului UAT oraș Câmpeni în AGA la ADI Salubritate Apuseni
HCL 187 din 28.12.2022 de aprobare PUZ pentru ”Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta: Reabilitarea și mansardarea Muzeului Avram Iancu”, orașul Câmpeni, jud. Alba, Beneficiar: Orașul Câmpeni
HCL 186 din 28.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2023
HCL 185 din 28.12.2022 privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de administrare nr. 6117/2021
HCL 184 din 28.12.2022 privind încetarea contractului de închiriere nr. 8238/2010
HCL 183 din 28.12.2022 privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2023
HCL 182 din 28.12.2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior producția anului 2023

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 16.12.2022
HCL 181 din 16.12.2022 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Imbunatatirea capacitatii laboratorului de analize medicale și achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale”
HCL 180 din 16.12.2022 privind aprobarea prețului de pornire la licitația pentru masa lemnoasa care va fi valorificata din producția anului 2022
HCL 179 din 16.12.2022 privind cumpararea de catre Or. Câmpeni a unui teren în vederea construirii de locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și invățământ și declararea acestuia ca bun de utilitate publică
HCL 178 din 16.12.2022 privind actualizarea programului anual – 2022 al achizitiilor publice
HCL 177 din 16.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 176 din 16.12.2022 privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 numitilor Boca Visalom și Boca Elena
HCL 175 din 16.12.2022 privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2023 în orașul Câmpeni
HCL 174 din 16.12.2022 privind aprobarea nivelului chiriilor spațiilor și terenurilor apartinand or. Câmpeni pe anul 2023
HCL 173 din 16.12.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al orașului Câmpeni în AGA la ADI ”APA ALBA”
HCL 172 din 16.12.2022 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul or. Câmpeni
HCL 171 din 16.12.2022 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2022

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 25.11.2022
HCL 170 Anexa 1 la HCL 170 din 25.11.2022
HCL 169
HCL 168
HCL 167
HCL 166
HCL 165

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 21.11.2022
HCL 164
HCL 163
HCL 162
HCL 161
HCL 160 Anexa 1 la HCL 160 din 21.11.2022
HCL 159 Anexa 1 la HCL 159 din 21.11.2022
HCL 158 Anexa 1 la HCL 158 din 21.11.2022
HCL 157
HCL 156
HCL 155

PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN 31.10.2022
HCL 154 din 31.10.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 153 din 31.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022

PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN 28.10.2022
HCL 152 din 28.10.2022 privind modificarea HCL 15 2022 de aprobare a listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2022 în orașul Câmpeni
HCL 151 din 28.10.2022 privind alipirea imobilelor cu nr. cadastral 70181 și nr. cadastral 75913
HCL 150 din 28.10.2022 privind alipirea imobilelor cu nr. cadastral 70180 și nr. cadastral 75899
HCL 149 din 28.10.2022 privind aprobarea racordării la rețeaua de energie electrică pentru ”Așezământ cultural” și valoarea lucrărilor de racordare
HCL 148 din 28.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Modernizare iluminat trecere de pietoni-zona piață”
HCL 147 din 28.10.2022 privind construirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Serviciul de Salubrizarepv 31.10.2022
HCL 146 din 28.10.2022 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 145 din 28.10.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, precum și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Câmpeni
HCL 144 din 28.10.2022 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 10.10.2022
HCL 143 din 10.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte finanțare prin PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cu proiectul ”Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe L1, L4 și A1 din orașul Câmpeni”
HCL 142 din 10.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte finanțare prin PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cu proiectul ”Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe F5, F6 și P2 din orașul Câmpeni”

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 23.09.2022
HCL 141-136 din 23.09.2022 privind APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice din orașul Câmpeni, înregistrate de la nr. 10041/2143/2022 la nr. 10041/1/2022
HCL 135 din 23.09.2022 privind actualizarea programului anual – 2022 al achizițiilor publice
HCL 134 din 23.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 133 din 23.09.2022 privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni Serviciul Salubrizare ADPP și comuna Bistra
HCL 132 din 23.09.2022 de modificare a HCL 62 per 2022, de modificare a art.2 din HCL 17/2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice Anexa la HCL 132 din 23.09.2022 – planșe A3
HCL 131 din 23.09.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Realizare intersecție la DN 75 din str. Mărășești” Anexe: Deviz str. Mărășești; PT Str. Mărășești 2022
HCL 130 din 23.09.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Anexe: Deviz Str. Dealului; Ziduri Str. Dealului 2022
HCL 129 din 23.09.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Clădire pentru birouri-branșament electric trifazat pentru alimentarea cu energie electrică”
HCL 128 din 23.09.2022 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18/1991, numitei BENDEA SABINA
HCL 127 din 23.09.2022 privind vânzarea directă către populația orașului Câmpeni a cantității de 594,39 mc masă lemnoasă
HCL 126 din 23.09.2022 de modificare a art.1 din HCL 12 2022 privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2022
HCL 125 din 23.09.2022 privind modificarea art.1 din HCL 7 2022 de aprobare a cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2022 la ADI APA ALBA, la care este membru asociat
HCL 124 din 23.09.2022 privind alipirea imobilelor cu nr. cadastral 74351 și nr. cadastral 75861
HCL 123 din 23.09.2022 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2022
HCL 122 din 23.09.2022 privind alegarea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 19.08.2022
HCL 121 din 19.08.2022 de modificare a HCL 68 din 13.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – ”Elaborare plan urbanistic general – PUG Oraș Câmpeni”, și cheltuieli

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 16.08.2022
HCL 120 din 16.08.2022 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți OI ”Construire creșă mică, str. Izvoarelor nr. 2C, orașul Câmpeni, jud. Alba”Anexa la HCL nr. 120 per 16.08.2022
HCL 119 din 16.08.2022 privind completarea art.2 din HCL 57/18.04.2022 modif. prin HCL 63/2022 HCL 107 /2022 privind predarea către MDLPA prin Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamantului și asigurarea condițiilor în vederea executării OI ”Construire creșă mică, str. Izvoarelor nr. 2C, orașul Câmpeni, jud. Alba”
HCL 118 din 16.08.2022 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi valorificată din producția anului 2022
HCL 117 din 16.08.2022 privind schimbare destinație teren
HCL 116 din 16.08.2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Câmpeni, dlui MOTORA ROMAN
HCL 115 din 16.08.2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Câmpeni, dlui DRĂGOIU GHEORGHE
HCL 114 din 16.08.2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Câmpeni, dlui BĂDĂU GHEORGHE
HCL 113 din 16.08.2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Câmpeni, dlui RESIGA CORNEL
HCL 112 din 16.08.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Câmpeni ca membru/ membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcția de director/ director adjunct la școlile și grădinițele din UAT Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 22.07.2022
HCL 111 din 22.07.2022 privind aprobarea încadrării unor drumuri vicinale în categoria drumuri comunale
HCL 110 din 22.07.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 109 din 22.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 108 din 22.07.2022 aprobarea organizarii manifestării culturale Zilele orașului Câmpeni – Târg de tradiții
HCL 107 din 22.07.2022 de modificare a art 1 din HCL 57 per 2022… privind predarea către MDLPA prin CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă mică, str. Izvoarelor nr. 2C Câmpeni”
HCL 106 din 22.07.2022 privind modificarea HCL 15/2022 de aprobarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2022 în orașul Câmpeni
HCL 105 din 22.07.2022 privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATE APUSENI CÂMPENI SRL
HCL 104 din 22.07.2022 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2022 la ADI SALUBRIS Alba

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 12.07.2022
HCL 103 din 12.07.2022 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare str. Gării”
HCL 102 din 12.07.2022 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare DC 96 Certege”
HCL 101 din 12.07.2022 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare str. Dealului”
HCL 100 din 12.07.2022 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare săli operații: Obstetrică ginecologie și chirurgie” la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 99 din 12.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 28.06.2022
HCL 98 28.06.2022 ”Reabilitarea moderată a clădirii Școlii Gimnaziale Câmpeni corp B, str. Transilvaniei nr. 4”
HCL 97 28.06.2022 ”Reabilitarea moderată a clădirii publice – imobil str. Moților nr. 2”
HCL 96 28.06.2022 ”Reabilitarea moderată a clădirilor Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni – clădire școală, atelier și internat”
HCL 95 28.06.2022 ”Reabilitarea moderată a clădirilor Colegiului Național Avram Iancu Câmpeni – internat și cantină”
HCL 94 28.06.2022 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2022
HCL 93 28.06.2022 – aprobarea prețului de licitație masă lemnoasă
HCL 92 28.06.2022 – declarare imobil înscris în CF
HCL 91 28.06.2022 – aprobarea închirierii prin licitație a spațiilor proprietate privată a orașului Câmpeni (birouri) din str. Moților nr. 2
HCL 90 28.06.2022 – aprobarea închirierii prin licitație a spațiilor – garaj și 2 magazii din str. Forestierilor, proprietate privată a orașului Câmpeni
HCL 89 28.06.2022 – aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2022 la ADI SALUBRITATE APUSENI la care este membru asociat
HCL 88 28.06.2022 + anexe  – însușire documentații tehnice cadastrale pentru înscriere în CF – drumuri comunale, vicinale și străzi

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 22.06.2022
HCL 87 din 22.06.2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 86 din 22.06.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 85 din 22.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni
HCL 84 din 22.06.2022 privind modificarea HCL 15 per 2022

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 30.05.2022
HCL 83 din 30.05.2022 privind dezmembrarea imobilului înscris in CF70849 Câmpeni
HCL 82 din 30.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022 C10 Investiția I3 Reabilitare moderată clădiri publice – clădire administrativă piață
HCL 81 din 30.05.2022 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice
HCL 80 din 30.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022 C10 Investiția I2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri – Construire complex de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Câmpeni
HCL 79 din 30.05.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 78 din 30.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni
HCL 77 din 30.05.2022 privind acordare sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Dealu Capsei
HCL 76 din 30.05.2022 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 74 din 30.05.2022 privind demararea procedurii legale în vederea cumpărării de către Orașul Câmpeni a unui teren în vederea construirii de locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și invățământ
HCL 73 din 30.05.2022 privind completarea anexelor 9.1 și 9.2 din HCL 30 per 2020 … și aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 6117 per 2021
HCL 72 din 30.05.2022 privind modificarea contractului de închiriere nr. 2913 per 2020 și aprobarea actului adițional nr. 3 la contract
HCL 71 din 30.05.2022 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2022

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 24.05.2022
HCL 70 din 24.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 cu proiectul Implementarea sistemului integrat de management al relatiei cu cetățenii, optimizarea și automatizarea fluxurilor interne ale Primăriei orașului Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 13.05.2022
HCL 69 din 13.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 pentru Elaborare plan de mobilitate Urbană Durabilă/PMUD ORAȘ CÂMPENI
HCL 68 din 13.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul apelului de proiecte PNRR2022C10 pentru Elaborare plan Urbanistic General/ PUG ORAȘ CÂMPENI
HCL 67 din 13.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.04.2022
HCL 66 din 29.04.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 65 din 29.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Câmpeni pe anul 2022
HCL 64 din 29.04.2022 privind aprobarea Comisiei locale de ordine publică și a Regulamentului de organizare și funcțio
HCL 63 din 29.04.2022 de modificare a art.1 din HCL 57 per 18.04.2022
Anexa la HCl nr. 62 din 29.04.2022 – Modernizare ramificații Str. Transilvaniei PT+DE
HCL 62 din 29.04.2022 de modificare a art.2 din HCL 17 per 2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice
HCL 61 din 29.04.2022 privind constituirea ciomsiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Câmpeni și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
HCL 60 din 29.04.2022 privind completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 128 per 2017 cu poz 72 și 73
HCL 59 din 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare și vânzare directă a materialului lemnos către populație
HCL 58 din 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei cât și limitele amenzilor pentru anul 2023

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 18.04.2022
HCL 57 din 18.04.2022 privind predarea către MDLPA prin CNI SA a amplasamentului creșă mică, str. Izvoarelor nr. 2C Câmpeni
HCL 56 din 18.04.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 55 din 18.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.03.2022
HCL 54 din 29.03.2022 privind actualizarea programului anual 2022 al achizițiilor publice
HCL 53 din 29.03..2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 52 din 29.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Renovarea energetică moderată a clădirii administrative a Pieței Câmpeni”
HCL 51 din 29.03.2022 privind acordare aviz pentru SC RAY APUSENI SRL pentru prestare servicii funerare
HCL 50 din 29.03.2022 privind aprobarea unui obiectiv de investiții
HCL 49 din 29.03.2022 privind desemnarea reprezentanților Cons. Local Câmpeni în comisia pentru evaluarea performanțelor secretarului general al UAT
HCL 48 din 29.03.2022 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 47 din 29.03.2022 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991, rep cu modif. si complet. ulterioare, numitei Neag Geanina – Elena
HCL 46 din 29.03.2022 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991,  rep cu modif. si complet. ulterioare, numiților Lazăr Aurel și Lazăr Olivia
HCL 45 din 29.03.2022 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991, rep cu modif. si complet. ulterioare, numiților Culda Avram și Culda Cornelia
HCL 44 din 29.03.2022 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991, numiților Gligor Traian și Gligor Maria
HCL 43 din 29.03.2022 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul or. Câmpeni, pentru perioada 2022-2027
HCL 42 din 29.03.2022 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2022
HCL 41 din 29.03.2022 privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2022 la ADI MOȚII CÂMPENI
HCL 40 din 29.03.2022 privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2022 la AOR
HCL 39 din 29.03.2022 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi valorificată din producția anului 2022
HCL 38 din 29.03.2022 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public și privat al or. Câmpeni, către Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 37 din 29.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 28.02.2022
HCL 36 din 28.02.2022
HCL 35 din 28.02.2022
HCL 34 din 28.02.2022
HCL 33 din 28.02.2022
HCL 32 din 28.02.2022
HCL 31 din 28.02.2022
HCL 30 din 28.02.2022
HCL 29 din 28.02.2022

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 11.02.2021.
HCL 28 din 11.02.2022 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 27 din 11.02.2022 privind acordarea avizului în vederea constituirii comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor
HCL 26 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție ”Pod 1 din beton pe str. Izvoarelor peste râul Arieș, orașul Câmpeni”
HCL 25 din 11.02.2022 privind cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investitie ”Modernizare ramificații la str. Horea, orașul Câmpeni”
HCL 24 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general stimativ a obiectivului de investiție ”Modernizare DC 96-Certege- de la km 1+550m, Drum vicinal Dric
HCL 23 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investitie ”Modernizare drum vicinal Borlești”
HCL 22 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție ”Modernizare strada Libertății, orașul Câmpeni”
HCL 21 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investitie ”Modernizare strada Gării – de la ISU Câmpeni – până la intersecția cu str. Izvoarelor, str. Izvoarelor, orașul Câmpeni”
HCL 20 din 11.02.2022 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru 2022
HCL 19 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 18 din 11.02.2022 privind modificarea anexei nr. 3 la HCL 30 per 2020
HCL 17 din 11.02.2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice Anexe: Proiect Str. Cucului PT- Ramificatii str.Transilvania PT-Amenajare – Platformă (curte)
HCL 16 din 11.02.2022 privind acordare sprijin financiar unor biserici
HCL 15 din 11.02.2022 privind aprobarea lucrarilor de reparatii propuse a se realiza în anul 2022 in orașul Câmpeni
HCL 14 din 11.02.2022 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între orașul Câmpeni prin Serviciul Poliția locală și Școala gimnazială Câmpeni și Colegiul Național Avram Iancu Câmpeni
HCL 13 din 11.02.2022 de modificare a art.2 din HCL nr. 25/ 2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne  în valoare de maxim 4.295.651. lei

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 28.01.2022.
HCL 12 din 28.01.2022
HCL 11 din 28.01.2022
HCL 10 din 28.01.2022
HCL 9 din 28.01.2022
HCL 8 din 28.01.2022
HCL 7 din 28.01.2022
HCL 6 din 28.01. 2022
HCL 5 din 28.01.2022
HCL 4 din 28.01.2022
HCL 3 din 28.01.2022
HCL 2 din 28.01.2022

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 07.01.2022.
HCL nr. 1 din 07.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedență a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2021