AUDITORUL INTERN AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI CÎMPENI:

Ec. PILEA MARIA


CURRICULUM VITAE:

NUME ȘI PRENUME: PILEA MARIA
ADRESA BIROU: Piața Avram Iancu, nr. 5, loc. Cîmpeni, jud. Alba
TELEFON: 0258-771.215
E-MAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com

EXPERIENȚE PROFESIONALE:
2012 – prezent auditor intern Primăria orașului Cîmpeni
2000 – 2011 economist S.C. EMAMAR PIL

EDUCAȚIE:
1995-1999 Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca

COMPETENȚE LINGVISTICE:
Limba engleza – Satisfăcător
Limba franceza – Satisfăcător

PASIUNI: pictură, design vestimentar

PERMIS DE CONDUCERE: ctg B


ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE AUDITORULUI PE BAZA LEGII
672/2002 PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN:

– elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
– elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
– efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
– informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
– raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
– elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
– în cazul identificarii unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
– verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN:

La nivelul Primăriei Cîmpeni funcția de audit intern a fost înființată prin structură proprie de audit public intern, la nivel de compartiment, începând cu anul 2012.
Compartimentul de audit este pozitionat in organigramă în subordinea directă a primarului.
Activitatea de audit intern se desfăşoară atât la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Cîmpeni cât și la nivelul entităților subordonate, respectiv:

– Spitalul orășenesc Cîmpeni
– Spitalul de boli cronice Cîmpeni
– Școala gimnazială Cîmpeni
– Liceul tehnologic silvic Cîmpeni
– Colegiul național ,, Avram Iancu” Cîmpeni
– Grădinița cu program normal nr. 2 Cîmpeni

Conducerea structurii de audit public intern este asigurată de către doamna Pilea Maria-auditor – superior, clasa I.
Misiunea compartimentului de audit public intern este de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
Compartimentul de audit public intern asistă conducerea entităţii/structurii auditate în realizarea obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor entităţii. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt de a sprijini entitatea/structura auditată în următoarele direcţii:

– asigurarea bunei administrări a fondurilor publice şi păstrarea patrimoniului;
– respectarea conformităţii;
– asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile;
– îmbunătăţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei;
– îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiilor.

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Cîmpeni și a activităților desfășurate în cadrul entităţilor subordonate. Conform prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, structura de audit public intern auditează următoarele activități:

– activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
– plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
– administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
– concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
– constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanță, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
– alocarea creditelor bugetare;
– sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
– sistemul de luare a deciziilor;
– sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
– sistemele informatice.