CONTUL UNIC PENTRU PLATA AMENZILOR DE CIRCULAȚIE
TERMENE DE PLATĂ PENTRU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE

TAXĂ LIBERĂ TRECERE pentru auto cu peste 3,5 to

OBȚINERE CERTIFICAT CU VALOARE IMPOZABILĂ A UNUI IMOBIL

Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
Cerere tip ITL-010 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2)
În cazul succesiunii (certificat de deces – copie şi original)

OBȚINERE CERTIFICAT CU VALOARE IMPOZABILĂ PENTRU ÎNTABULAREA UNUI IMOBIL (CLĂDIRE) DOBÂNDIT

Contract de vânzare cumpărare (copie şi original)
Contract de rate (dacă este cazul-copie şi original)
Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original)
Cerere tip ITL-010 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2)

OBȚINERE UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU UN MIJLOC DE TRANSPORT

Cartea de identitate a mijlocului de transport (original)
Cerere tip ITL-010 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2)

ÎNREGISTRAREA UNUI APARTAMENT (CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ) PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. FIZICE
Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. JURIDICE
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
Actul de dobândire a apartamentului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
Actul de identitate (copie şi original)
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNEI CASE (CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ) PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. FIZICE
Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. JURIDICE
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original), în cazul în care este intabulată
obândire al casei care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, autorizaţie de construcţie (copie şi original)
Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original )
Actul de identitate (copie şi original)
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI (REZIDENȚIALĂ) NOU CONSTRUITĂ ) PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. FIZICE
Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. JURIDICE
Autorizaţia de construire (copie şi original)
Certificat de urbanism (copie şi original)
Proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (copie şi original )
Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original )
Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)
Actul de identitate (copie şi original)
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI NEREZIDENȚIALĂ SAU MIXTĂ PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Declaraţie tip ITL-001 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. FIZICE
Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. JURIDICE
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
Certificatul de performanţă energetică a clădirii, dacă este cazul (copie şi original)
Planul imobilului din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată (copie şi original)
Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință și recipisa atașată raportului (copie și original)
Actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință (copie și original)
Procesul verbal de recepție cu valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință (copie și original)
Contractul de închiriere sau contractul de comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice, autorizația de construire privind schimbarea de destinație a clădirii, documentație cadastrală, orice alte documente doveditoare (copie și original)
ul de înregistrare al firmei care are domiciliul fiscal sau desfășoară activitate economică la adresa clădirii (copie și original)
Actul de identitate (copie şi original)
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNUI TEREN PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Declaraţie tip ITL-003 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. FIZICE
Declaraţie tip ITL-004 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2) PERS. JURIDICE
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original),în cazul în care este întabulat
Actul de dobândire al terenului care poate fi:contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, Ordin al Prefectului, Titlu de proprietate (copie şi original)
Actul de identitate (copie şi original)
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA UNUI TRANSPORT PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, (de la sediul PRIMARIEI, cam.2 )
Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare-dobândire (traduse în limba română și legalizate -unde este cazul), factura, contract de leasing, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)
Cartea de identitate a autoturismului (copie şi original)
Actul de identitate (copie şi original)
Certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale unde este cazul
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

ÎNREGISTRAREA TEMPORARĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-007 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2 )
Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare -dobândire, factura, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (traduse în limba română și legalizate- copie şi original, unde este cazul)
Cartea de identitate a autoturismului (tradusă în limba română și legalizată fotocopie şi original)
Actul de identitate (copie şi original)
Adresa cu domiciliul temporar (copie şi original)
Extras de carte funciară actualizat cu proprietarul imobilului sau contract de închiriere(copie şi original)
Dosar cu şină
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

STABILIREA TAXEI PENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Declaraţie tip ITL-015 Model 2016 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2 )
Autorizaţie de construire (copie şi original)
Certificat de urbanism (copie şi original)
Proiect montare firmă (copie şi original)
Certificat de înregistrare a persoanei la registrul comerţului (copie şi original)
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data amplasării

SCOATEREA DIN EVIDENȚE A UNUI BUN IMOBIL (CLĂDIRE SAU TEREN)

Cerere
Actul de înstrăinare care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie (copie şi original)
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

Declarație tip ITL-027 Model 2009 (de la sediul PRIMARIEI, cam.2 )
Certificat de radiere (original)
Contract de înstrăinare-dobândire (copie+original)
Raport de casare, dacă este cazul (copie+original)
Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie+original)
Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

În cazul veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război

Cerere
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
Legitimaţie de veteran de război, văduvă de război, văduvă de veteran de război (copie şi original)
Adeverinţă de la Asociaţia Veteranilor de război (copie şi original)
Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copie și original)
Actul de identitate (copie şi original)
Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR

În cazul persoanelor beneficiare ale Decretului -Lege 118/1990 cu modificările şi completările ulterioare

Cerere
Extras de carte funciară actualizat (copie)
Hotărârea de la Casa Judeţeană de Pensii Mureş (copie şi original)
Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copie și original)
Actul de identitate (copie şi original)
Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor beneficiare ale Legii 341/2004

Cerere
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original )
Certificat de revoluţionar (copie şi original)
Decretul nr.37/2000 şi pagina din anexa la decret în care este nominalizată persoana în cauză (copie)
Brevetul prin care se atestă conferirea titlului (copie şi original)
Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copie și original)
Actul de identitate (copie şi original)
Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi invalide de gr.I, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate

Cerere
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
Decizia asupra capacităţii de muncă (copie şi original)
Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie şi original)
Certificatul de naștere al minorului (copie și original)
Legitimaţia de nevăzător (dacă este cazul-copie şi original)
Cartea de identitate auto pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (copei și original)
Actul de identitate (copie şi original)
Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor prevăzute la art.2 lit.a), c) – e) din O.U.G. nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare

Cerere
Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)
Adeverință de la unitatea militară (copie și original)
Actul de identitate (copie şi original)
Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depun documentele justificative