SECRETARUL GENRAL AL ORAȘULUI CÂMPENI

Ing. Jurist RADAC CRISTINA


CURRICULUM VITAE:

NUME ȘI PRENUME: RADAC CRISTINA
ADRESA BIROU: Piața Avram Iancu, nr. 5, loc. Câmpeni, jud. Alba
TELEFON: 0258-771.215 interior 15
E-MAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com

EXPERIENȚE PROFESIONALE:
1995 – prezent Secretar al orasului Câmpeni
1993 – 1995 Inspector Urbanism – Consiliului Local Cîmpeni

EDUCAȚIE:
2004-2005 Masterat în Drept Administrativ, Universitatea “Vasile Goldiș” Arad
1999-2004 Facultatea de Drept, Universitatea “Vasile Goldiș” Arad

1987-1992 Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnica Timișoara

COMPETENȚE LINGVISTICE:
Limba engleza – Satisfăcător
Limba franceza – Satisfăcător

PASIUNI: design interior si exterior, arhitectura

PERMIS DE CONDUCERE: ctg. B


PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE SECRETARULUI
PE BAZA LEGII 215/2001:

Art.85.- (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local,
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta
sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora,
contrasemnand hotararile pe care le considera legale,
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului,
e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,
f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat,
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor
emise de consiliul local sau de primar, in termen de eel mult 10 zile, daca legea nu
prevede altfel, i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter
normativ, j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor
cu caracter secret, stabilit potrivit legii, k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma
autenticitate
copiilor cu actele originale, in conditiile legii,
(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei