• Constituția României

• Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată

• Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată

• Codul muncii – Legea 53/2003, republicată

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

• OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

• Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

• Legea 554/2004 a contenciosului administrativ