Evidența persoanelor – stare civilă

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CÎMPENI
ORAR DE LUCRU CU PUBLICUL: LUNI-VINERI 08:00 — 16:00

S.P.C.L.E.P. Cîmpeni deservește populația orașului Cîmpeni (8080 locuitori) și a localităților componente (Boncești 151, Borlești 100, Botești 139, Certege 73, Coasta Vascului 99, Danduț 89, Dealu Bistrii 113, Dealu Capsei 263, Dric 121, Fata Abrudului 150, Florești 173, Furduiești 155, Mihoiesti 197, Motorăști 90, Peste Valea Bistrii 41, Poduri 130, Sorlița 28, Tomusești 58, Valea Bistrii 375, Valea Caselor, 113, Vârși 184), precum și a celor 11 comune arondate (Arieșeni, Albac, Avram Iancu, Bistra, Gârda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra).

» REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CÎMPENI 

» Cerere de eliberare a actului de identitate
» Declarație pentru luare în spatiu locativ
» Declarație pentru luare în spațiu locativ prin mandatar
» Declarație privind evidența, domiciliul sau reședința
» Cerere de eliberare a actului de identitate ca urmarea a schimbării domiciliului din străinătate în Romania
» Cerere de eliberare a actului de identitate pentru romanii cu domiciliul în străinătate
» Cerere pentru inscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea resedinței

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE
Persoana se prezintă cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării valabilității actului de identitate, prezentând următoarele documente:

1. Actul de identitate expirat;
2. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
3. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve);
4. Hotararea de divorț definitivă și irevocabilă, original și xerocopie (în cazul persoanelor divorțate);
5. Certificatul de deces al soțului/soției în original și xerocopie (în cazul persoanelor văduve);
6. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul în original și xerocopii;
7. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit în original și xerocopie. În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului,prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimțământul titularului spațiului de locuit” ;
8. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
9. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărtii de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 7 RON;
10. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghiseu și se completează pe loc).
11. Cartea de alegator (pentru persoanele care dețin carte de identitate);

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI
Persoana se prezintă în termen de 15 zile de la data mutării, prezentând următoarele documente:
1. Actul de identitate și cartea de alegător (persoanele care posedă carte de identitate);
2. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
3. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve);
4. Hotararea de divorț definitivă și irevocabilă în original și xerocopie (în cazul persoanelor divorțate);
5. Certificatul de deces al soțului/soției în original și xerocopie (în cazul persoanelor văduve);
6. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, în original și xerocopie (unde este cazul);
7. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit, în original și xerocopie. În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului,
prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimțământul titulatului spațiului de locuit” ;
8. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
9. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 7 RON;
10. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu și se completează pe loc).

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORĂRII
În termen de 15 zile de la data constatării pierderii, furtului sau deteriorării, persoana este obligată să se prezinte cu următoarele
acte:
1. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
2. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve)
3. Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă în original și xerocopie (în cazul persoanelor divorțate);
4. Certificatul de deces al soțului/soției în original și xerocopie (în cazul persoanelor văduve);
5. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (originale și xerocopii);
6. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit, în original și xerocopie; în cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului,
prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimțământul titulatului spațiului de locuit” ;
7. Alt document cu fotografie de data recentă (pașaport, permis de conducere, carte de alegator, livret militar, diploma, legitimație de serviciu) – în original și xerocopie;
8. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
9. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primariei în valoare de 7 RON;
10. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu și se completează pe loc). Pe aceasta cerere,persoana va consemna ca se obligă ca, în termen de 48 de ore de la găsirea actului de identitate, se va prezenta la ghișeu pentru reglementarea situației;
Nota: În cazul furtului actului de identitate, cetățeanul va prezenta și Dovada emisă de organul de Poliție unde s-a reclamat fapta, în original și xerocopie, persoanele care nu dețin nici un alt act cu fotografie depun și 2 fotografii de data recentă 3×4 cm.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
Minorul se prezintă la ghișeu, la împlinirea vârstei de 14 ani, în termen de maxim 15 zile, însoțit de unul din părinți, părintele la care este încredințat, tutorele sau reprezentantul legal, cu următoarele documente:
1. Certificatul de naștere al minorului în original și xerocopie;
2. Actele de identitate ale ambilor părinți, al părintelui la care este încredințat (în cazul în care părinții sunt divorțati), al tutorelui
sau reprezentantului legal. Prezența părintelui sau reprezentantului legal este obligatorie, împreuna cu minorul;
3. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
4. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 7 RON;
5. Certificatul de căsătorie sau, dupa caz, sentința de divorț a părinților (în sentința trebuie să se specifice la care din părinți este încredințat minorul), în original și xerocopie;
6. Actul de spațiu al părinților (părintelui la care este încredințat), în original și xerocopie;
7. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu, se completează pe loc, se semnează de către minor și de cștre pșrinte).
NO TA: În cazul în care părinții au domicilii diferite, este necesară declarația dată în fața lucrătorului de evidență a persoanelor
sau declarația notarială cu privire la domiciliul minorului, data de celălalt părinte.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
1. Certificatul de naștere, original și copie;
2. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
3. Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare
a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
4. Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
5. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
6. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 7 RON;
7. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (care se primește de la ghișeu și se completează pe loc).

ACTELE NECESARE APLICĂRII VIZEI DE REȘEDINȚĂ (FLOTANT)
1. Actul de identitate al celui care solicită viza de resedință;
2. Actul de identitate al titularului spațiului de locuit, cu excepția situației când spatiul de cazare aparține unei instituții;
3. Actul cu care persoana fizică face dovada că este titulara spațiului de locuit în original și xerocopie. Prezența găzduitorului este obligatorie pentru a semna în fața lucratorului de evidență a populației. Excepție: persoanele care au încheiat contract de închiriere cu găzduitorul, contract înregistrat la Administrația Financiară. În cazul minorilor care solicită stabilirea reședinței este obligatorie prezența unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal sau al tutorelui, dupa caz, pentru a semna în fața lucrătorului
de la ghișeu pe formularul tip.
4. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
5. Cerere-tip (care se primește de la ghișeu și se completează pe loc).

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN CAZUL MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ
Persoana se prezintă în termen de 15 zile, solicitând eliberarea unui nou act de identitate, cu următoarele acte:
1. Actul de identitate expirat;
2. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
3. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve);
4. Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, original și xerocopie (în cazul persoanelor divorțate);
5. Certificatul de deces al soțului/soției original și xerocopie (în cazul persoanelor văduve);
6. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (originale și xerocopii);
7. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit, în original și xerocopie. În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului,
prezența proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimțământul titulatului spațiului de locuit” ;
8. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
9. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primariei în valoare de 7 RON;
10. Actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original și xerocopie, (acolo unde este cazul);
11. Cartea de alegător (pentru persoanele care posedă carte de identitate);
12. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu și se completează pe loc).

ELIBERAREA CĂRTII PROVIZORII DE IDENTITATE PERSOANEI CARE NU POSEDĂ TOATE ACTELE NECESARE ELIBERĂRII CĂRȚII DE IDENTITATE, RESPECTIV CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ ȘI/SAU ACT DE SPAȚIU.
1. Vechiul act de identitate expirat, deteriorat etc. (când există);
2. 3 fotografii de dimensiunile 3/4 cm, având în partea de jos o banda albă, lată de 7 mm;
3.Documentele pe care solicitantul le poate prezenta din categoria celor cu care potrivit legii se poate face dovada numelui de familie și al
prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu sau resedința în original și copie;
4. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
5. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 1 RON;
6. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu și se completează pe loc).

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANEI AFLATE TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE
Imputernicitul acestei persoane se prezintă personal la ghișeu, cu următoarele acte:
1. Actul de identitate al imputernicitului în original și copie;
2. Procura consulară, dată de titularul actului de identitate expirat ori deteriorat, la ambasada sau oficiul consular de carieră al României din țara în care se află, în original;
3.Vechiul act de identitate expirat, deteriorat etc.;
4. 1 fotografie color, stampilată pe verso de către consulat sau ambasada;
5. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
6. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve);
7. Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă în original și xerocopie (în cazul persoanelor divorțate);
8. Certificatul de deces al soțului/soției în original și xerocopie (în cazul persoanelor văduve);
9. Certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul în original și xerocopii;
10. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit, în original și xerocopie. În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului,
prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimțământul titularului spațiului de locuit”;
11. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
12. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primariei în valoare de 7 RON;
12. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărtii de identitate de la Casieria Primariei în valoare de 7 RON;
13. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu, se completează și se semnează de către împuternicit).
NOTĂ: Dacă se dorește și schimbarea domiciliului, acest lucru trebuie consemnat în mod explicit pe procură sau trebuie să existe o altă procură consulară cuprinzând această dorință a persoanei aflate în străinătate.

ELIBERAREA CĂRTII PROVIZORII DE IDENTITATE PERSOANEI CARE ARE STATUT DE CETĂȚEAN ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ȘI RESEDINȚA ÎN ROMANIA
1. Pașaportul emis de autoritățile române, aflat în termen de valabilitate, în original și xerocopii după fila cu fotografie și datele
personale, fila în care este aplicată mențiunea de „cetățean român cu domiciliul în străinătate”.
2. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
3. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve)
4. Hotararea de divorț definitivă și irevocabilă în original și xerocopie (în cazul persoanelor divorțate);
5. Certificatul de deces al soțului/soției în original și xerocopie (în cazul persoanelor văduve);
6. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu solicitantul (originale și xerocopii);
7. Actul cu care se face dovada adresei de resedință, în original și xerocopie. În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului,
prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica „Consimțământul titularului spațiului de locuit” ;
8. 3 fotografii de dimensiunile 3/4 cm, având în partea de jos o banda albă, lată de 7 mm.;
9. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
10. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 1 RON;
11. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședinta în România (care se
primește de la ghișeu, se completează pe loc);

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMANIA
1.Certificatul de naștere, original și copie;
2.Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
3.Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dupa caz, original și copie;
4.Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
5.Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
6.Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
7.Pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei romane, emis de Ministerul
Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt
necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și stampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
8.Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate
și ale filelor destinate aplicării vizelor și stampilelor autorităților de frontieră;
9. Dovada plății taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 RON prin chitanța de la Casieria Primăriei sau timbre fiscale mobile;
10. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărtii de identitate de la Casieria Primăriei în valoare de 7 RON;
11. Chitanța de la Trezorerie în valoare de 41 RON – „Taxa restabilire domiciliu”;
12.Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în Romania (care se primește
de la ghișeu și se completează pe loc).

TAXA DE TIMBRU ȘI CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE
TAXA DE TIMBRU PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE = 5 RON
CONTRAVALOARE CĂRȚII DE IDENTITATE = 7 RON
CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII = 1 RON

!!! ATENȚIE!!! Conform noilor reglementări nu se mai includ minorii sub 14 ani în pașapoartele părinților !!!
!!! Pentru eliberarea pașapoartelor, adresați-vă serviciului competent din municipiul Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.14 !!!
!!! Permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a vehiculelor se eliberează de către serviciul competent din municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 14 !!!