Consiliul Local

Atribuții

Conform legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) a administratiei publice locale

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile consiliului local

ART. 36
(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educatia;
2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
3. sanatatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situatiile de urgenta;
9. protectia si refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile si drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
16. activitatile de administratie social-comunitara;
17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
18. punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege

Declarații de avere ale consiliului local 2016

Hotărârile Consiliului Local 2018

HCL 6 din 22.01.2018. privind aprobarea completarii HCL nr. 85 din 17.07.2017 privind salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
HCL 5 din 22.01.2018. privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 la nivelul orasului Cimpeni
HCL 4 din 22.01.2018. privind indreptarea unei erori materiale survenite in HCL 85 per 2017
HCL 3 din 22.01.2018. privind dezmembrarea unui imobil
PV 09.01.2018.
HCL 2 din 09.01.2018. privind aprobarea impozitelor si taxelor localela nivelul orasului Cimpeni in anul 2018
HCL 1 din 09.01.2018. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si sau dezvoltare la 29.12.2017. si aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului

Hotărârile Consiliului Local 2017

Hotărârile Consiliului Local 2016

Rapoarte de activitate consilieri

..

Componența

Consiliul Local al orașului Cîmpeni are următoarea componență:


Primar:
Andres Ioan Calin – USL
Viceprimar: Cristescu Vera Dorina – PSD

Consilieri locali:

Cristescu Vera Dorina – PSD
Cîra-Grigorescu Gabriel – PSD
Anca Lucian Nicolae – PSD
Cotișel Ioan Florian – PSD
Miheț Romul Iulius – PSD
Cîmpean Iulian – PSD
Oprea Ioan Valentin – PNL
Trifa Mihail – PNL
Borteș Dan Gabriel – PNL
Gog Valentin Tiberiu – PNL
Chirilă Mircea – PNL
Burz Daniel – PNL
Gaița Virgil Lucian – PNȚCD
Oprea Maria Elena – ALDE
Mucea Traian Mihai – PRM

 

Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local numite prin hotărîrea 79/19.06.2008, modificată prin hotărîrea Consiliului Local 85/2009, hotărîrea Consiliului Local 130/2010 și hotărîrea Consiliului Local 90/2011, au următoarea componentă:


Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură:
Dl. Cîmpean Iulian
Dl. Cotișel Ioan Florian
Dl. Cîra Grigorescu Gabriel
Dl. Trifa Mihail
Dl. Gog Valentin Tiberiu


Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism :
Dna. Oprea Maria Elena
Dl. Miheț Romul Iulius
Dl. Gaița Virgil Lucian
Dl. Mucea Traian Mihai
Dl. Chirilă Mircea


Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Dl. Cîra Grigorescu Gabriel
Dl. Mucea Traian Mihai
Dl. Cotișel Ioan Florian
Dl. Burz Daniel
Dl. Borteș Dan Gabriel


Comisia juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, protecție copii:
Dl. Gaița Virgil Lucian
Dl. Cîmpean Iulian
Dl. Anca Lucian Nicolae
Dl. Oprea Ioan Valentin
Dl. Chirilă Mircea

Regulamentul de funcționare al Consiliului Local Cîmpeni

>>Regulamentul de funcționare al consiliului Local

Declarații de interese ale Consiliului Local 2016